16 сентябрьда 2022 "Конституциялык реформалардын контекстинде сот бийлигинин коз карандысыздыгы" темасында Тогорок стол болуп отту.

16 сентябрьда 2022 жылда  "Park Hotel Bishkek"  конференц-залында Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана укук аркылуу демократия үчүн Европа комиссиясы (Венеция комиссиясы) тарабынан уюштурулган  "Конституциялык реформалардын контекстинде сот бийлигинин көз карандысыздыгы" темасында Тегерек стол болуп өттү.

                Конференцияга: Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик катчысы С.С. Касмамбетов, КРнын Жогорку сотунун төрагасы З. К. Базарбеков, Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун төрагасы Э. Ж. Осконбаев , Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана КР Жогорку Кеңешинин Регламенти боюнча Комитеттин төрагасы М. К. Алиев, "Ыйык Кирилл жана Мефодия" университетинин конституциялык укук профессору, мурдагы юстиция министри, Түндүк Македониянын атына…Венеция комиссиясынын мүчөсү Ренат Дескоск катышты, Казакстан Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Ж. К. Асанов, Өзбекстан Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын 1-орун басары Р. А. Махмудова, Тажикстан Республикасынын Жогорку Сотунун жарандык иштер боюнча сот коллегиясынын төрагасы Кодирзода т. к., Конституциянын мурдагы төрагасы Грузиянын юстиция министри, Венеция комиссиясынын эксперти Георгий Папуашвили, Молдова Республикасынын Юстиция министринин мурдагы орун басары Николай Ишану, Тэгу райондук сотунун судьясы Корея Республикасы Чжу - Хи Чжун, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын Адвокаттар кеңешинин төрагасы Б. С. Райымкулов, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) орун басары А. С. Колопов, "Адилет Укуктук Клиникасы" КФ директору Ч. и. Жакупова катышты.

                Тегерек столдо: "Сот бийлигинин мамлекеттик бийликтин башка бутактары менен өз ара аракеттенүүсүн кайра иштеп чыгуу", "Сот бийлигинин башка мамлекеттик органдар менен болгон мамилелери",  “Сот бийлигинин көз карандысыздыгы үчүн чакырыктар", "Казакстандын сот системасы: чындыктар, тренддер, перспективалар", "Сот органдарынын көз карандысыздыгы боюнча Венеция комиссиясынын стандарттары", " Конституциялык реформаларды жүзөгө ашыруу процессинде жарандардын укуктарын соттук коргоонун кепилдиги", "Сот бийлигинин көз карандысыздыгына байланыштуу, сот бийлигинин көлөмү жана жүзөгө ашырылышы", "Сот бийлигинин көз карандысыздык принцибин ишке ашыруунун механизмдеринин бири катары”, “Сот адилеттигин жүргүзүүнүн ачыктыгы жана айкындыгы", "Соттук-укуктук реформанын контекстинде сотко ишеним", "Сотко көз карандысыз жана адилеттүү жана сот адилеттигинин критерийи катары ишеним", "Конституциялык соттун көз карандысыздыгы жана анын коомдук ишеним менен өз ара байланышы", "Судьялардын ишин баалоо жана баалоо критерийлери жөнүндө маалымат катары, ресурстарды бөлүштүрүү, сотторго болгон ишенимди жогорулатууга өбөлгө түзөт", "Сот өндүрүшүндө Жасалма интеллекттин элементтери жана роботтоштуруу : тренддер, перспективалар", "Сотко ишеним көз карандысыз жана адилеттүү сот адилеттигинин критерийи катары"- деген темалар талкууланды. 

                 Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын Адвокаттар кеңешинин төрагасы Райымкулов Билим Сардалбекович оз созундо -  "Конституциялык реформалардын контекстинде сот бийлигинин көз карандысыздыгы" деген теманы Адвокатура ар дайым колдоп келген жана колдой тургандыгы жөнүндө айта кетти. Себеби, ал соттордун сот адилеттигин жузго ашыруу жана акыйкат чечүүчу үчүн Адвокаттык коомчулук күрөшүп келген. Жогорку соттун Илимий – техникалык прогрессти колдонуу, тактап айтканда санариптештирүүнү киргизүү үчүн мыйзамдарды өркүндөтүү жана мыйзамга өзгөртүүлорду  киргизүү демилгесин колдой турганын жана  ошондой эле Жарандык-процесстик жана Административдик-процесстик кодекстерге өзгөртүү демилгесин киргизүүну сунуштады.

 

            16 сентября 2022 года в конференц-зале «Park Hotel Bishkek» прошел Круглый стол на тему «Независимость судебной власти в контексте конституционных реформ», организованный Верховным судом Кыргызской Республики и Европейской комиссией за демократию через право (Венецианская комиссия).

            На конференции приняли участие: Государственный секретарь Кыргызской Республики Касмамбетов С.С., Председатель Верховного суда КР Базарбеков З.К., , Председатель Конституционного суда Кыргызской Республики Осконбаев Э.Ж., Председатель Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым  вопросам и Регламенту Жогорку Кенеше КР Алиев М.К., профессор конституционного право Университет «Св.Кирилла и Мефодия», бывший министр юстиции, член Венецианской комиссии от имени Северной Македонии  Рената Дескоска, Председатель Верховного суда Республики Казахстан Асанов Ж.К., 1-й заместитель Председателя Верховного суда Республики Узбекистан Махмудова Р.А., Председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Таджикистан Кодирзода Т.К., бывший председатель Конституционногосуда министр юстиции Грузии, эксперт Венецианской Комиссии Георгий Папуашвили, бывший заместитель министра юстиции Республики Молдова Николае Ешану, судья районного суда Тэгу Республика Корея Чжу-хи Чжун, также приняли участие Председатель Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики Райымкулов Б.С.заместитель Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики Колопов А.С., директор ОФ «Правовая клиника Адилет» Джакупова Ч.И.

            На Круглом столе обсуждались темы: «Переделы взаимодействия судебной власти с другими ветвями государственной власти», «Отношения судебной власти с другими государственными органами – вызовы для независимости судебной власти», «Судебная система Казахстана: реалии, тренды, перспективы», «Стандарты Венецианской комиссии по независимости судебных органов», «Гарантия судебной защиты прав граждан в процессе осуществления конституционных реформ», «Объем и осуществление судебной власти в связи с независимостью судебной власти», «Открытость и публичность отправления правосудия как один из механизмов реализации принципа независимости судебной власти», «Доверие к суду в контексте судебно-правовой реформы», «Доверие к суду как критерий независимого и справедливого правосудия», «Независимость Конституционного суда и ее взаимосвязь с общественным доверием», «Как информация об оценке работы и критерии оценки судей, рабочая нагрузка, распределение ресурсов способствуют повышению доверия к судам», «Элементы искусственного интеллекта и роботизация в судопроизводстве : тренды, перспективы», «Доверие к суду как критерий независимого и справедливого правосудия».   

            В свою очередь Председатель Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики Райымкулов Билим Сардалбекович выступил с речью, о том, что Адвокатура всегда поддерживала и будет поддерживать данную тему: «Независимость судебной власти в контексте конституционных реформ», так как всегда боролась за вынесения правосудных решений судов. И поддерживает инициативу Верховного суда, об усовершенствования Законодательства и внесение изменений в Закон, для использования научно – технического прогресса, а именно внедрения цифровизации, также отметил, что необходимы внесения изменений в Гражданско-процессуальный и Административно-процессуальный кодексы.